Oproep deelname overeenkomst terugbetalingsregeling kortdurende psychologische zorg in de eerste lijn← Vorige pagina

Vrijdag 25 maart 2022

Het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Zuid-West-Vlaanderen kreeg de opdracht van de federale overheid om vanuit een public health perspectief, in haar regio de terugbetaling van de eerstelijnspsychologische zorg te realiseren.

Wij zoeken eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen om in te stappen in de terugbetalingsregeling van kortdurende psychologische zorg in de eerste lijn. Een samenwerkingsovereenkomst met het netwerk kan zowel voor de zelfstandige psycholoog/orthopedagoog als met een organisatie.

Het netwerk geeft prioriteit aan de realisatie van een gebiedsdekkend aanvullend aanbod voor kwetsbare groepen in de regio. Concreet betekent dit we in elke gemeente en eerstelijnszone een minimum aan respectievelijk eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg willen aanbieden. Om dat te kunnen realiseren, hebben we nood aan voldoende zelfstandig psychologen en orthopedagogen die zich voor minimum 8 uur per week willen inschrijven in de conventie.

We willen met dit aanvullend aanbod inzetten op de ‘unmet needs’, wat betekent dat we de focus richten op personen met een maatschappelijk kwetsbaar profiel. Om deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, verwachten we dat geconventioneerde psychologen en orthopedagogen zich engageren om op een actieve wijze invulling te geven aan de mogelijkheden en verwachtingen rond vindplaatsgericht werken.

In de 'projectnota conventie' kunt u de speerpunten en plan van aanpak van het netwerk nalezen. 

Het netwerk gaat bijgevolg op zoek naar geschikte kandidaten.

OPDRACHT

De klinische psycholoog / orthopedagoog biedt op zelfstandige basis of in zijn organisatie psychologische zorg binnen de functies zoals de overeenkomst bepaald.

 • Eerstelijns psychologische zorg: Het gaat hierbij om (een reeks van) kortdurende interventies die zich richten op onderstaande opdrachten:
  • Inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering
  • Begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de rechthebbende of van zijn familiale context
  • Ondersteuning van de eerstelijnsactoren rond de rechthebbende
  • Doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg en/of doorverwijzing naar andere zorg- en ondersteuningsorganisaties en/of patiënten- en familieverenigingen.
 • Gespecialiseerde psychologische zorg: Deze functie is gericht op personen die naar aanleiding van hun onderliggende psychische aandoening gespecialiseerde zorg nodig hebben. Deze psychologische interventies zijn gericht op psychodiagnostiek en behandeling.

Deze psychologische zorg wordt geboden aan volwassenen en ouderen; met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht (Eerstelijnspsychologische zorg binnen de Overeenkomst); met ernstigere psychische problemen of aandoeningen (omschreven als Gespecialiseerde psychologische zorg binnen de Overeenkomst). (Overeenkomst in bijlage). 

VOORWAARDEN EN VERWACHTINGEN

 • Master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie.
 • Minimum instappen voor een aanbod 8u/week, maximum 16u/week.
 • Beschikken over een visum voor het uitvoeren van het beroep van klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • Ingeschreven zijn als zelfstandige (volledig of in bijberoep) of in loondienst werken waarbij de werkgever eveneens een overeenkomst afsluit met het netwerk dat u gedurende die uren exclusief werkt binnen de conventie.;
 • Bereid zijn om outreachend te werken in functie van cliënt
 • Bereid zijn om groepssessies aan te bieden.
 • Deelname aan intervisie en vorming georganiseerd door het netwerk.
 • Bereid zijn om multidisciplinair samen te werken.
 • Voor functie gespecialiseerde zorg: specialisatie kunnen aantonen via erkende opleiding of therapieopleiding en wordt een minimum van 3 jaar klinische ervaring vereist en het bewijs van het volgen of gevolgd hebben van een erkende langdurige gespecialiseerde opleiding.

INTERESSE?

Gelieve het deelnameformulier in te vullen: https://forms.gle/iU64D5kYXPrcXvyb9

Op 10 april sluiten we dit document af. Nadien worden alle deelnameformulieren bekeken en wordt contact opgenomen voor verdere afstemming.

Vragen? 

Lisa Verbeke, netwerkcoördinator – lisa.verbeke@psy107zwvl.be

Ann Dewulf, lokale coördinator – ann.dewulf@psy107zwvl.be

Filip Vanneste, zorginhoudelijk coördinator – elpco@psy107zwvl.be


 Download projectnotaconventie.pdf  Download overeenkomstversterktpsychologischzorgaanbodvooriedereen.pdf